Οι ομάδες -στόχοι του SERLET

  • Home
  • /
  • Οι ομάδες -στόχοι του SERLET

Το έργο SERLET ανέπτυξε ένα τριπλό εργαλείο για την εκμάθηση επτά τοπικών γλωσσών (εφαρμογές, διαδίκτυο και βιβλία). Οι χρήστες των αποτελεσμάτων SERLET μπορούν να συντμηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες

α) Τουρίστες και άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων (από φοιτητές έως και ηλικιωμένους) που είναι πρόθυμοι ή σχεδιάζουν να επισκεφθούν μια περιοχή στην Ευρώπη με υψηλή πολιτιστική ταυτότητα, συγκεκριμένες παραδόσεις και κληρονομιά.

β) Εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολές ξένων γλωσσών που παρέχουν εκπαίδευση σχετική με τις τοπικές γλώσσες

γ) Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τις τοπικές γλώσσες και που θα ωφεληθούν από ένα καινοτόμο εργαλείο διδασκαλίας.

δ) Τουριστικά γραφεία, περιφερειακοί οργανισμοί για τον τουρισμό, Ταξιδιωτικά πρακτορεία, θέρετρα, ξενοδοχεία, τουριστικοί πράκτορες, κλπ. που ενδιαφέρονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την τοπική γλώσσα της περιοχής τους.

ε) Πρόσωπα που εκφράζουν ενδιαφέρον για συνεργασία με ομολόγους τους από άλλες «περιοχές» για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την έρευνα, μεθόδων, κ.λπ.

Τα συμμετέχοντα ιδρύματα στο έργο SERLET είναι πέντε, ένα από κάθε συμμετέχουσα χώρα (EL, IT, ES) και δύο από την Γαλλία (FR), και έχουν μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία γλωσσών και στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού.

Ωστόσο, λόγω του γεγονότος ότι οι επτά τοπικές γλώσσες-στόχοι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή από τους περιφερειακούς θεσμούς, τα ιδρύματα από την Γαλλία και την Ιταλία που είναι υπεύθυνα για περισσότερες από μία τοπικές γλώσσες, δημιούργησαν κοινοπραξίες με τοπικούς φορείς από τις περιοχές-στόχους που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του γλωσσικού υλικού των τοπικών γλωσσών: της Αλσατίας, της Βρετάνης, της Κορσικής, της Σικελίας και της Σαρδηνίας.

Το Ισπανικό ίδρυμα ασχολείται με τη διδασκαλία της Καταλανικής γλώσσας στους φοιτητές του, ως εκ τούτου, είχε όλη την εμπειρία για την ανάπτυξη υλικών για την καταλανική γλώσσα και το ίδρυμα από την Ελλάδα που είχε μεγάλη εμπειρία γενικά στην ανάπτυξη γλωσσικών υλικών, συνεπικουρήθηκε από δασκάλους ενός συνδεδεμένου εταίρου που εξειδικεύεται στην Κρητική διάλεκτο.

Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί που εμπλέκονται συνολικά στο SERLET είναι τουλάχιστον έντεκα. Τα ιδρύματα αυτά βοήθησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιλοτικής εφαρμογής και εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον για τους στόχους του έργου.

Κατά τη διάρκεια των δύο φάσεων της πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου, το SERLET προσέγγισε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων απ’ όλες τις ομάδες- στόχους (που ήδη αναφέρθηκαν προηγουμένως), οι οποίοι αξιολόγησαν τα προϊόντα μαζί με έμπειρους καθηγητές από τα θεσμικά όργανα όλων των χωρών που συμμετείχαν.

Εκτιμούμε ότι κάθε ένα από τα 11 ιδρύματα που συμμετείχαν στο έργο (ιδρύματα εταίρων και μέλη των κοινοπραξιών) δοκίμασαν τα προϊόντα SERLET σε τουλάχιστον 20 μαθητές / ενήλικες το καθένα. Επίσης, περίπου 5 καθηγητές από κάθε οργανισμό συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. Έτσι, κατά την πρώτη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, περίπου 220 μαθητές / ενήλικες ενεπλάκησαν στη διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής και περίπου 55 εκπαιδευτικοί. Ο ίδιος αριθμός υπολογίζεται για τη δεύτερη φάση της πιλοτικής εφαρμογής.

Φυσικά, μόλις οι εφαρμογές και η ιστοσελίδα μας ήταν έτοιμες για χρήση, οι δυνητικοί χρήστες απάντησαν σε τεστ αξιολόγησης και έστειλαν τις απαντήσεις τους σε μας. Ο αριθμός των ανθρώπων που απάντησαν στο τεστ αξιολόγησης ήταν μεγάλος, και αναπτύχθηκε έκθεση αξιολόγησης. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη γιατί το SERLET διαδόθηκε και μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής δικτύωσης, όπου η ανταπόκριση των χρηστών είναι άμεση.